Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, w przypadku popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Sąd może orzec albo orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Zakaz ten orzeka się na okres od roku do lat 15, a w szczególnych wypadkach dożywotnio. W sytuacji prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, tj. powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi lub 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata. W dniu 18 maja 2015 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła możliwość modyfikacji orzeczonego przez Sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Znowelizowane przepisy umożliwiają prowadzenie pojazdu mechanicznego wyposażonego w tzw. blokadę alkoholową przed upływem okresu, na który zastosowano zakaz.

Stosowanie do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym blokada alkoholowa jest to urządzenie, które uniemożliwia uruchomienie silnika, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Blokada alkoholowa jest montowana w pojeździe przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela. Dzięki wdrożeniu powyższego rozwiązania skazany będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdem, względnie o ich ponowne uzyskanie.

Modyfikacja środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów uzależniona jest od spełnienia określonych warunków przewidzianych w Kodeksie karnym wykonawczym. Przede wszystkim dotychczasowy zakaz musi być wykonywany przez co najmniej połowę orzeczonego okresu, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów przez co najmniej dziesięć lat. Drugim z warunków jest wykazanie, że postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie trwania zakazu świadczą o tym, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. W przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony na okres powyżej roku, w celu odzyskania uprawnień, oprócz pozytywnej decyzji Sądu w przedmiocie założenia blokady alkoholowej, konieczne będzie ponowne złożenie egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Nasza Kancelaria prowadzi obronę w licznych sprawach o przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji: wypadki drogowe, prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości itp. Oferujemy kompleksowe doradztwo oraz reprezentację w postępowaniu o założenie blokady alkoholowej, celem odzyskania uprawnień do kierowania pojazdami.

CategoryPrawo Karne

© 2017-2023 Łukasz Andrzejewski Adwokat Łódź

Loading...
Call Now Button