ODSZKODOWANIA


W ramach specjalizacji w zakresie prawa karnego, praktyka Kancelarii koncentruje się na dochodzeniu odszkodowań od sprawców przestępstw, sprawców wypadków i kolizji drogowych, błędów w sztuce medycznej, a także na sprawach dochodzenia odszkodowań za niesłuszne skazanie i tymczasowe aresztowanie. Reprezentujemy interesy naszych Klientów w procesach sądowych przeciwko Skarbowi Państwa, osobom fizycznym i prawnym oraz Towarzystwom Ubezpieczeń odmawiającym wypłaty odszkodowania, także w sytuacji gdy wypłacona kwota jest nieadekwatna do poniesionej przez Państwa szkody. W praktyce dość często zdarza się sytuacja, gdy suma dochodzonego roszczenia jest na tyle wysoka, że Klient nie dysponuje środkami finansowymi na uiszczenie wpisu sądowego, a także na zapłatę honorarium adwokackiego. W takim wypadku Kancelaria sporządza wniosek do Sądu o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych oraz podejmuje się reprezentacji w zamian za wynagrodzenie stanowiące procent od wygranej kwoty z tytułu uzyskanego odszkodowania. Podejmujemy się prowadzenia spraw zarówno jako pełnomocnicy osób pokrzywdzonych przestępstwem, jak i w przypadku gdy dochodzone roszczenie nie ma związku z żadnym toczącym się postępowaniem karnym.

W szczególnym trybie rozpoznawane są sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Roszczenia poszkodowanego mają w tym wypadku charakter cywilnoprawny, jednak dochodzone są w procesie karnym. Warunkiem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych lub zadośćuczynienia za niesłuszne wykonanie kary bądź środka zabezpieczającego są: prawomocne orzeczenie w stosunku do poszkodowanego kary (środka zabezpieczającego), jej (jego) wykonanie w całości albo w części, poniesienie w związku z ich wykonaniem szkody lub krzywdy oraz uniewinnienie lub skazanie poszkodowanego na łagodniejszą karę albo umorzenie postępowania w wyniku postępowania kasacyjnego albo wznowienia postępowania. Niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie ma natomiast miejsce gdy zastosowano je z naruszeniem przepisów procedury karnej albo okazało się niezasadne z punktu widzenia ostatecznego (prawomocnego) rozstrzygnięcia w przedmiocie odpowiedzialności karnej. Niewątpliwie niesłuszne jest każde tymczasowe aresztowanie, które zostało zastosowane w postępowaniu zakończonym wyrokiem uniewinniającym lub umarzającym postępowanie karne. Z kolei w przypadku zatrzymania, o jego niewątpliwej niesłuszności możemy mówić gdy było ono nielegalne lub bezzasadne. Chodzi tu o brak podstawy faktycznej zatrzymania lub gdy było ono stosowane bez istotnej potrzeby procesowej. Nie ma przy tym znaczenia, czy doszło następnie do wszczęcia postępowania karnego, czy zatrzymanemu zostały postawione zarzuty albo czy został on zwolniony z powodu braku podejrzenia przestępstwa.

Przesłanką dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie oraz niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie jest zaistnienie szkody lub krzywdy, która pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z wykonaniem kary, środka zabezpieczającego, tymczasowym aresztowaniem lub zatrzymaniem. Szkodę definiuje się jako różnicę między stanem majątkowym, który by zaistniał, gdyby skazanego nie pozbawiono wolności, a stanem rzeczywistym w chwili jej odzyskania. Szkoda może mieć zarazem charakter szkody na osobie, np. w postaci rozstroju zdrowia. Za krzywdę uważa się natomiast szkodę niematerialną wynikłą z wykonania kary, a stanowią ją negatywne przeżycia psychiczne związane pozbawieniem wolności, a często także z faktem naruszenia dobrego imienia. Sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie oraz niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie rozpatrują Sądy Okręgowe. Orzeczenie może zapaść wyłącznie po przeprowadzeniu rozprawy i ma postać wyroku, od którego przysługuje apelacja do wyższej instancji (tutaj Sąd Apelacyjny). Obecność oskarżonego na rozprawie nie jest obowiązkowa, a stanowi wyłącznie przysługujące mu prawo. Postępowanie jest wolne od opłat, a roszczenie odszkodowawcze przedawnia się z upływem roku. Termin ten należy liczyć od chwili uprawomocnienia się orzeczenia (wyroku, postanowienia) dającego podstawy do odszkodowania lub zadośćuczynienia, a w przypadku zatrzymania od momentu zwolnienia osoby. Kancelaria Adwokata Łukasza Andrzejewskiego specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień w procesie karnym. Świadczymy profesjonalną pomoc prawną w sprawach o odszkodowawnia za niesłuszne skazanie, niewątpliwie niesłuszny tymczasowy areszt oraz zatrzymanie.