Zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – kto, wbrew przepisom tej ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli przedmiotem czynu jest znaczna ilość substancji odurzających lub psychotropowych, sprawca może trafić do zakładu karnego nawet na dziesięć lat. Z kolei w przypadku mniejszej wagi, sankcją za posiadanie narkotyków może być grzywna, kara ograniczenia wolności bądź kara pozbawienia wolności do roku. Co natomiast w sytuacji, gdy sprawca posiada drobną, nieznaczną ilość środków psychoaktywnych przeznaczonych wyłącznie na własny użytek? Czy za palenie marihuany można również stanąć przed Sądem?

Odpowiedź na to pytanie jest niestety twierdząca. Nawet posiadanie nieznacznej ilości narkotyków, przeznaczonych wyłącznie na własny użytek jest w Polsce przestępstwem, zagrożonym karą pozbawienia wolności. Czy istnieje jednak możliwość złagodzenia odpowiedzialności karnej osoby, która posiada niewielką ilość środka odurzającego i uzyskała go w celach osobistych?

W dniu 9 grudnia 2011 r. do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadzono przepis dający możliwość umorzenia postępowania karnego już na etapie dochodzenia bądź śledztwa, w sytuacji gdy spełnione są łącznie trzy warunki: 1) sprawca posiadał środki odurzające bądź substancje psychoaktywne w ilości nieznacznej, 2) były one przeznaczone wyłącznie na własny użytek, 3) orzeczenie wobec sprawy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień społecznej szkodliwości. Przy ocenie, czy mamy do czynienia z nieznaczną ilością narkotyku, należy brać pod uwagę nie tylko jego wagę, lecz także pozostałe okoliczności. Należy przede wszystkim wykazać, iż posiadane narkotyki były przeznaczone na własny użytek. Istotnym czynnikiem będzie również dotychczasowa karalność sądowa sprawcy, opinia w miejscu zamieszkania bądź pracy, okoliczności i miejsce ujawnienia narkotyków.

Kancelaria podejmuje się prowadzenia obrony w sprawach o przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Reprezentujemy naszych Klientów w trakcie przesłuchań, składamy również wnioski o umorzenie postępowania karnego przez Prokuraturę, w sytuacji posiadania nieznacznej ilości narkotyków przeznaczonych na własny użytek.

CategoryPrawo Karne

© 2017-2023 Łukasz Andrzejewski Adwokat Łódź

Loading...
Call Now Button