PRAWO KARNE WYKONAWCZE


Prawo karne wykonawcze jest gałęzią prawa regulującą wykonywanie orzeczeń wydawanych przez Sądy w postępowaniu karnym, postępowaniu karnoskarbowym oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Dotyczą one wymierzanych oskarżonemu kar, środków karnych, środków zabezpieczających, należności sądowych w sprawach karnych, a także tymczasowego aresztowania. Podstawowym źródłem prawa karnego wykonawczego jest ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy. Prawo karne wykonawcze posługuje się pojęciem skazanego. Jest to osoba, wobec której zapadł i uprawomocnił się wyrok skazujący wydany za przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie bądź wykroczenie skarbowe. Status skazanego w postępowaniu wykonawczym kształtowany jest przez dwa czynniki: jego prawa i obowiązki. Szczególnym prawem skazanego jest prawo do składania wniosków, skarg i próśb do organów wykonujących orzeczenie oraz prawo do posiadania obrońcy. Obrońca może podejmować czynności procesowe, do jakich uprawniony jest skazany. Moja Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa karnego wykonawczego, podejmując się obrony skazanych na karę pozbawienia wolności oraz pozostałe kary przewidziane w ustawach.

OFERUJEMY POMOC PRAWNĄ W SPRAWACH:


System dozoru elektronicznego:

sporządzanie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; reprezentacja Klienta w trakcie posiedzenia sądowego w przedmiocie dozoru elektronicznego; warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru;

Odroczenie wykonania kary:

sporządzanie wniosku o odroczenie wykonania kary z powołaniem na się na przesłanki określone w kodeksie karnym wykonawczym, reprezentacja Klienta podczas posiedzenia w przedmiocie odroczenia wykonania kary; warunkowe zawieszenie kary odroczonej;

Udzielenie przerwy w karze:

pomoc w prawna w sporządzeniu wniosku oraz reprezentacja Klienta w postępowaniu o udzielenie przerwy w karze, w sytuacji istnienia istotnych przeszkód do jej odbywania przez skazanego; warunkowe przedterminowe zwolnienie po udzieleniu przerwy;

Warunkowe przedterminowe zwolnienie:

pomoc prawna w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary na terenie zakładu karnego;

Zarządzenie wykonania kary:

obrona w sprawach zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności wymierzonej uprzednio z dobrodziejstwem warunkowego zawieszenia;

Wydanie wyroku łącznego:

sporządzanie wniosku oraz reprezentacja Klienta w sprawach o wydanie wyroku łącznego na karę pozbawienia wolności – z zastosowaniem zasady pełnej absorpcji bądź asperacji;

Wznowienie postępowania wykonawczego:

obrona w sprawach orzeczenia zamiany kary grzywny na karę ograniczenia wolności bądź zastępczą karę pozbawienia wolności, wnioski o rozłożenie grzywny na raty itp.;