PRAWO KARNE


Prawo Karne od wieków pozostaje domeną adwokatury. Kancelaria Adwokata Łukasza Andrzejewskiego świadczy dla Państwa profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa karnego, podejmując się spraw o przestępstwa opisane w Kodeksie karnym oraz w innych ustawach szczególnych. Specjalizacja w dziedzinie prawa karnego pozwala nam na fachową reprezentację naszych Klientów, poczynając od postępowania przygotowawczego – udział w przesłuchaniach, sprawy o uchylenie aresztu i środków zapobiegawczych, poprzez postępowanie sądowe we wszystkich instancjach, w tym sporządzanie kasacji do Sądu Najwyższego, a kończąc na postępowaniu wykonawczym. Występujemy w roli obrońców oskarżonych w procesie karnym, a także pełnomocników osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym w sprawach z oskarżenia prywatnego. Podejmujemy się również prowadzenia spraw o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie czy tymczasowe aresztowanie. Należy wskazać, iż specyfika spraw karnych wymaga od adwokata dużej dyspozycyjności, z tej przyczyny w nagłych przypadkach nasz telefon pozostaje dla Państwa czynny również w porze nocnej, a także w weekendy oraz święta. Oferujemy pomoc prawną w razie zatrzymań przez Policję i inne służby – doświadczenie wskazuje bowiem, że z punktu widzenia interesu Klienta udział obrońcy jest wskazany już w początkowym stadium postępowania karnego i może mieć kluczowe znaczenie dla dalszych losów sprawy.

OFERUJEMY POMOC PRAWNĄ W SPRAWACH:


Przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji:

wypadki komunikacyjne, wypadki ze skutkiem śmiertelnym, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, prowadzenie pojazdu mechanicznego mimo cofnięcia uprawnień;

Przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu:

zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia, ciężki uszczerbek na zdrowiu, udział w bójce lub pobiciu, nieudzielenie pomocy;

Przestępstw przeciwko wolności i wolności seksualnej:

zgwałcenie, handel ludźmi, obcowanie płciowe z małoletnim, groźby karalne, uporczywe nękanie (tzw. stalking);

Przestępstw przeciwko mieniu:

kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, w tym z użyciem niebezpiecznego narzędzia, paserstwo, oszustwo, oszustwo komputerowe;

Przestępstw gospodarczych:

udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwo bankowe (wyłudzenia kredytów), pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie pieniędzy;

Przestępstw narkotykowych:

posiadanie i handel narkotykami;

Przestępstw skarbowych:

postępowania przed urzędem skarbowym i celnym;

Przestępstw przeciwko rodzinie:

znęcanie się fizyczne i psychiczne nad członkiem rodziny; uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów (tzw. niealimentacja);

Nieletnich:

sankcje przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich; sprawy o umieszczenie w domu poprawczym;

W postępowaniu przygotowawczym:

uchylenie aresztu i środków zapobiegawczych;

Odszkodowań za niesłuszne zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie:

odszkodowanie za niesłuszne skazanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłą z wykonania wobec skazanego kary pozbawienia wolności;

W postępowaniu wykonawczym:

odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, dozór elektroniczny (tzw. obrączka), warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary;

Postępowań transgranicznych i europejskich:

ekstradycja, europejski nakaz aresztowania, przekazanie wyroku do wykonania w krajach UE;

Sporządzania środków odwoławczych, w tym kasacji do Sądu Najwyższego.