Istotą wyroku łącznego jest wymierzenie skazanemu kary łącznej w oparciu o wyroki za popełnione dotychczas przestępstwa. Zadaniem wyroku łącznego nie jest rozstrzyganie o kwestii odpowiedzialności karnej sprawcy za dane czyny, ani mechaniczne łączenie poszczególnych kar poprzez ich proste zsumowanie. Przedmiotem wyroku łącznego jest kształtowanie sytuacji prawnej osoby, która została skazana co najmniej dwoma prawomocnymi wyrokami za przestępstwa. Sąd orzekający karę łączną dokonuje na nowo wymiaru kary dla skazanego, biorąc pod uwagę ocenę całokształtu popełnionych czynów oraz cech i warunków osobistych sprawcy. Czy wymierzenie kary łącznej może jednak przynieść jakiekolwiek korzysći dla skazanego?

Wymierzając karę łączną Sąd może zastosować jedną z trzech reguł – tzw. kumulację, asperację bądź absorpcję. Wydając wyrok łączny w oparciu o zasadę kumulacji Sąd dokonuje łączenia kar, dodając do siebie wyroki za poszczególne przestępstwa i orzekając karę łączną w maksymalnym wymiarze – odpowiadającym sumie kar za każdy z czynów. Takie rozwiązanie w żaden sposób nie poprawia sytuacji skazanego, a wręcz przeciwnie może nawet doprowadzić do jej pogorszenia, jeżeli np. łączeniu ulegają kary z warunkowym zawieszeniem ich wykonania, a później orzekana jest kara łączna bez warunkowego zawieszenia. Powyższa reguła nie jest jednak stosowana często. Ma ona zastosowanie głównie do czynów popełnionych w znacznej odległości czasowej oraz gdy chodzi o przestępstwa należące do różnych rodzajów np. przestępstwo pobicia i niealimentacji. Najczęściej Sądy orzekające karę łączną stosują natomiast zasadę asperacji, w wyjątkowych przypadkach Sąd może zastosować zasadę pełnej absorpcji. Stosowanie powyższych reguł, przeciwnie do reguły kumulacji, może przynieść wymierne korzyści dla skazanego – może bowiem spowodować złagodzenie dolegliwości płynącej z orzeczonych kar poprzez skrócenie faktycznego okresu pobytu w zakładzie karnym.

W myśl zasady asperacji Sąd może zastosować karę łączną w wymiarze wyższym niż najsurowsza z orzeczonych kar, ale niższym niż suma kar za poszczególne przestępstwa. W przypadku uprzedniego wydania np. trzech wyroków, z których każdy opiewa na karę jednego roku pozbawienia wolności, Sąd może orzec karę łączną powyżej jednego roku, ale poniżej trzech lat. W efekcie, w przypadku wymierzenia trzech kar jednego roku pozbawienia wolności, kara łączna może wynieść zamiast trzech lat – np. dwa lata. Z kolei zasada pełnej absorpcji umożliwia wydanie przez Sąd kary łącznej odpowiadającej najsurowszej z orzeczonych kar, w miejsce sumy kar za poszczególne przestępstwa. W powyższym przykładzie byłaby to kara jednego roku pozbawienia wolności zamiast kary trzech lat pozbawienia wolności. Zastosowanie zasady asperacji bądź pełnej absorpcji jest jednak uzależnione od sumarycznej oceny sytuacji skazanego.

Nasza Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo oraz reprezentację w sprawach o wydanie wyroku łącznego. Składamy wnioski o wydanie wyroku łącznego na zasadzie asperacji bądź pełnej absorpcji, celem skrócenia faktycznego okresu odbywania kary. Doradzamy również w kwestii ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego.

CategoryPrawo Karne

© 2017-2023 Łukasz Andrzejewski Adwokat Łódź

Loading...
Call Now Button