ZATRZYMANIA i ARESZT

Kontakt 24 h – tel. 606-100-017


Zgodnie przepisami kodeksu postępowania karnego prawo do zatrzymania osoby podejrzanej przysługuje Policji oraz innym organom: Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celnej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Żandarmerii Wojskowej. Funkcją zatrzymania jest zapewnienie prawidłowego toku procesu karnego poprzez doprowadzenie osoby podejrzanej do organów ścigania. Zatrzymanie osoby podejrzanej może nastąpić w sytuacji istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, gdy istnieje obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też brak jest możliwości ustalenia jej tożsamości. Podstawowym obowiązkiem Policji jest udzielenie osobie zatrzymanej informacji o przyczynach zatrzymania i przysługujących jej uprawnieniach, m.in. o prawie do niezwłocznego umożliwienia kontaktu osoby zatrzymanej z adwokatem, a także bezpośredniej z nim rozmowy. Umożliwienie kontaktu z adwokatem może nastąpić w dowolnej formie – najczęściej będzie to jednak forma telefoniczna.

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w sprawach zatrzymań przez Policję i inne organy. Obecność adwokata przy pierwszym przesłuchaniu w trakcie postępowania przygotowawczego ma istotne znaczenie. Nierzadko bowiem treść wyjaśnień składanych przez podejrzanego ma kluczowy wpływ na dalszy tok procesu karnego, a także na możliwość zastosowania w stosunku do osoby zatrzymanej środków zapobiegawczych, w tym najsurowszego środka w postaci tymczasowego aresztowania. Policja ma obowiązek niezwłocznego zwolnienia zatrzymanego, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a także jeżeli w ciągu 48 godzin nie zostanie od przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Osobę zatrzymaną należy również zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu, nie zostanie wobec niej zastosowane tymczasowe aresztowanie. O zastosowaniu tego środka zapobiegawczego decyduje – na wniosek prokuratora – sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie przygotowawcze.

Tymczasowe aresztowanie można stosować, jeżeli zachodzą szczególne ku temu przesłanki, a mianowicie: uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanego, zwłaszcza wtedy gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu, a także uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne. Nadto środek zapobiegawczy można zastosować wyłącznie wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na znaczne prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Przed skierowaniem wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania prokurator przesłuchuje podejrzanego, wydając postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Na wniosek podejrzanego należy o terminie przesłuchania zawiadomić ustanowionego obrońcę i dopuścić go do udziału w czynnościach.

W wypadkach zatrzymań nasz telefon – 606-100-017 – pozostaje do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu 24 h na dobę. Reprezentujemy naszych Klientów w trakcie przesłuchań przez Policję oraz Prokuraturę, a także podczas posiedzeń w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania. Kancelaria pełni dyżury w weekendy oraz dni Świąteczne.