W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tematyką Europejskiego Nakazu Aresztowania postanowiłem podzielić się z Państwem kilkoma najważniejszymi informacjami dotyczącymi ENA. Po instytucję tę coraz częściej sięgają zarówno Sądy jak i organy postępowania przygotowawczego w toku prowadzonego śledztwa. W praktyce nakaz może zostać wydany w celu wykonania orzeczonej kary przekraczającej cztery miesiące pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. W tym drugim przypadku ENA nie może zostać wydane, jeżeli…

Błąd w sztuce medycznej jest pojęciem, z którym coraz częściej spotykamy się w życiu codziennym i doniesieniach medialnych. Pojęcie to nabiera szczególnej rangi w sytuacji, gdy skutkiem błędu lekarskiego jest śmierć osoby najbliższej. Niestety sprawy o błędy w sztuce medycznej nie należą do łatwych, zarówno pod względem wykrycia nieprawidłowości w postępowaniu personelu medycznego, jak też wykazania winy lekarza przed organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Szczególnie w przypadkach kończących się zgonem pacjenta najistotniejsze…

Przestępstwo zniesławienia zostało w polskim Kodeksie karnym opisane w art. 212 i 213. Polega ono na pomówieniu innej osoby, instytucji bądź organizacji o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Powszechnie przyjmuje się, że dobrem chronionym jest w przypadku zniesławienia cześć danej osoby, rozumiana jako dobre imię i uznanie…

Jedną z istotnych funkcji prawa karnego jest ograniczenie bądź całkowite wyeliminowanie przypadków przemocy w życiu rodzinnym. Należy podkreślić, że zarówno społeczny jak i prawny wymiar ochrony rodziny wynikają głównie z faktu, że jest ona podstawową komórką społeczną, od której prawidłowego funkcjonowania zależy możliwość współżycia między grupami ludzi. Współcześnie zamiarem polskiego ustawodawcy było wymuszenie pod groźbą kary takiej sytuacji, w której rodzina będzie wolna od przemocy bądź przemoc…

Istotą wyroku łącznego jest wymierzenie skazanemu kary łącznej w oparciu o wyroki za popełnione dotychczas przestępstwa. Zadaniem wyroku łącznego nie jest rozstrzyganie o kwestii odpowiedzialności karnej sprawcy za dane czyny, ani mechaniczne łączenie poszczególnych kar poprzez ich proste zsumowanie. Przedmiotem wyroku łącznego jest kształtowanie sytuacji prawnej osoby, która została skazana co najmniej dwoma prawomocnymi wyrokami za przestępstwa. Sąd orzekający karę łączną dokonuje na nowo wymiaru…

Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu karnego wykonawczego pozwalają na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w systemie tzw. dozoru elektronicznego. Pojęcie to definiuje się jako kontrolę zachowania skazanego przy użyciu specjalnych środków technicznych. System dozoru elektronicznego polega na zainstalowaniu nadajnika, zwanego często „obrączką” lub „bransoletką”, dzięki któremu możliwa jest kontrola aktualnego miejsca przebywania osoby skazanej. Zainstalowany nadajnik współdziała z centralą…

Zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – kto, wbrew przepisom tej ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli przedmiotem czynu jest znaczna ilość substancji odurzających lub psychotropowych, sprawca może trafić do zakładu karnego nawet na dziesięć lat. Z kolei w przypadku mniejszej wagi, sankcją za posiadanie narkotyków może być grzywna,…

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, w przypadku popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Sąd może orzec albo orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Zakaz ten orzeka się na okres od roku do lat 15, a w szczególnych wypadkach dożywotnio. W sytuacji prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, tj. powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi lub 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu, Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3…

© 2017-2023 Łukasz Andrzejewski Adwokat Łódź

Loading...
Call Now Button